GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 9 november 2023

ACHTERGROND

Welkom bij Mobilo! Wij bieden slimme visitekaartjes waarmee gebruikers hun contactgegevens kunnen delen en
leadinformatie kunnen verzamelen door het gebruik van fysieke en digitale kaarten ("Kaarten"), met een bijbehorend
softwareplatform waarmee u uw Kaarten kunt aanpassen, leads kunt bijhouden en kunt bijhouden hoe uw Kaarten worden gebruikt
("Software"). Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden" of deze "Gebruiksvoorwaarden") vormen een wettelijk bindende overeenkomst
tussen u ("u") en Lulu Systems, Inc, ("Mobilo", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot
en gebruik van de https://www.mobilocard.com website evenals enige andere mediavorm, mediakanaal,
mobiele website, software, hardware (inclusief Kaarten), webapplicatie of mobiele applicatie gerelateerd,
gelinkt of anderszins verbonden hiermee (gezamenlijk de "Site"). U gaat ermee akkoord dat door de Site te bezoeken of
een account aan te maken op de Site, u (i) verklaart dat u achttien (18) jaar of ouder bent en
in staat bent deze Voorwaarden te lezen en te begrijpen, (ii) verklaart en garandeert dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en
hebt begrepen en (iii) ermee instemt gebonden te zijn aan al deze Voorwaarden. ALS U
NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN
DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Als u toegang heeft tot de Site als onderdeel van een abonnement van uw werkgever of gelieerde organisatie
(uw "Werkgever"), zal een ondernemingsovereenkomst of addendum uitgevoerd door uw werkgever met Mobilo (een
"Ondernemingsovereenkomst") voorrang hebben op deze Voorwaarden voor zover deze conflicteren. Als uw werkgever geen
aparte Ondernemingsovereenkomst heeft uitgevoerd, erkent u en stemt u ermee in dat u deze
Voorwaarden uitvoert namens uw werkgever en niet individueel, en u verklaart en garandeert dat u
bevoegd bent om dit te doen.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, zijn
hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Voorwaarden aan te brengen op
. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht
wanneer we ze bekendmaken en we zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van wijzigingen door
de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken. U doet afstand van elk recht op specifieke kennisgeving van
elke dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates.
U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen
in herziene Voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Voorwaarden zijn geplaatst. Wij
kunnen, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden voor uw gemak in andere talen vertalen,
desalniettemin is de Engelse versie bepalend voor uw relatie met het Bedrijf en zullen eventuele inconsistenties
tussen de verschillende versies worden opgelost ten gunste van de Engelse versie.

Mobilo is gevestigd in en levert diensten vanuit de Verenigde Staten. De informatie op de Site
is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een jurisdictie of land waar een dergelijke
distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan een registratieplicht
binnen een dergelijke jurisdictie of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten,
indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en alle broncode, databases, functionaliteit, uitvindingen, software,
websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en
de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of
onder licentie aan ons gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten
en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale
verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site aangeboden in de staat waarin ze verkeren en uitsluitend voor uw informatie en
persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele
Inhoud of Merken worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk
weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd, behalve zoals
hierin is bepaald, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen enkel recht, titel of belang in of aan de Site of
enige Inhoud die hierin is opgenomen, wordt aan u overgedragen en alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn
uitdrukkelijk voorbehouden door Mobilo.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-
overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-exclusieve licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site in object-
codevorm in overeenstemming met de beschikbare functionaliteiten. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan
u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

Als u een van de voorgaande beperkingen overtreedt, zal uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (a) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw,
accuraat, actueel en volledig is; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk
bijwerkt indien nodig; (c) u de vereiste autoriteit en juridische capaciteit
hebt om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en u ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (d) u geen
minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u woont; (e) u zich geen toegang verschaft tot de Site via geautomatiseerde of niet
menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (f) u de Site niet zult gebruiken voor onwettige of
ongeoorloofde doeleinden; en (g) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om
uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel
daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U dient mogelijk bepaalde registratiegegevens op te geven, waaronder een geldig e-mailadres en wachtwoord,
of andere informatie om u te registreren op de Site. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en bent
verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen
als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast,
obsceen of anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is.

PRODUCTEN

Op de Site bieden wij van tijd tot tijd Kaarten en andere fysieke hardware en producten aan (gezamenlijk
"Producten").

Wij spannen ons in om de kleuren, kenmerken, specificaties en details
van de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de
Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en het is mogelijk dat uw elektronische beeldscherm
de werkelijke kleuren en details van de Producten niet nauwkeurig weergeeft. Alle Producten zijn onderhevig aan
beschikbaarheid en wij kunnen niet garanderen dat items op voorraad zijn. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook te stoppen met
Producten. Prijzen voor alle Producten kunnen worden gewijzigd.

Mobilo garandeert dat de Producten technisch functioneren in overeenstemming met hun schriftelijke specificaties,
behalve wanneer een gebrek aan overeenstemming het gevolg is van (a) normale slijtage of (b) het niet naleven door u van
van deze Voorwaarden (de "Beperkte Garantie"). Deze Beperkte Garantie treedt in werking met betrekking tot elk
Product vanaf de datum waarop dat Product is aangeschaft en tot: (a) de datum die vierentwintig (24) maanden
na de aankoopdatum van een dergelijk Product ligt, (b) uw overtreding of schending van een verplichting of beperking onder
deze Voorwaarden, of (c) uw demontage of wijziging van een Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobilo
(de "Garantieperiode"). De Beperkte Garantie sluit schade uit die het gevolg is van misbruik, ongelukken,
wijzigingen, ongeautoriseerde reparaties of andere oorzaken die geen defecten zijn in materialen en vakmanschap.

Als er tijdens de Garantieperiode een defect optreedt, zal Mobilo, naar eigen keuze, (a) het product repareren zonder
extra kosten voor u, of (b) het Product vervangen door een nieuw Product of door een gebruikt Product met
gelijkwaardige functionaliteit. Voor zover wettelijk toegestaan, vormen de voorgaande punten uw enige rechtsmiddelen
in verband met een inbreuk op of schending van de beperkte garantie. DE VOORGAANDE BEPERKTE
GARANTIE IS NIET BEDOELD OM ONS ANNULERINGS- EN RESTITUTIEBELEID
HIERONDER TE WIJZIGEN OF OP TE HEFFEN.

Mobilo garandeert niet, doet geen toezeggingen en doet geen toezeggingen dat zij in staat zal zijn om een Product onder
de Beperkte Garantie te repareren of te vervangen zonder risico voor of verlies van informatie of gegevens die in verband met het Product zijn opgeslagen.
Mobilo is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door factoren die buiten Mobilo's redelijke controle
vallen.

Neem voor het verkrijgen van garantieservice contact op met Mobilo via hello@mobilocard.com op elk gewenst moment tijdens de garantieperiode
. Er kan een aankoopbewijs nodig zijn om te controleren of u in aanmerking komt. Op alle claims onder de Beperkte Garantie
zijn de voorwaarden uit dit artikel van toepassing.

AANKOPEN EN BETALING

Alle aankopen via de Site of andere transacties voor diensten worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u Producten koopt, zich abonneert op een dienst of andere aankopen doet op of in verband
met de Site (afzonderlijk een "Aankoop" en gezamenlijk "Aankopen"), gaat u ermee akkoord: (i) actuele,
volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle Aankopen die via de Site worden gedaan, (ii) dat wij
dergelijke betalingsgegevens kunnen bewaren (via onze serviceproviders), met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle
debet- en creditcardgegevens die in verband met een Aankoop zijn verstrekt en dat er geen aanvullende kennisgeving
of toestemming vereist is om de door u verstrekte betalingsgegevens te gebruiken, en (iii) gebonden te zijn aan de voorwaarden en
het privacybeleid van onze externe serviceproviders voor betalingsdiensten (bijv.g., acceptatie van kaarten
, verrekening met handelaren en aanverwante diensten). U stemt er verder mee in om account
en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart,
onmiddellijk bij te werken en u geeft Mobilo hierbij toestemming en toestemming om alle informatie en betalingsinstructies die u verstrekt
te delen met één of meerdere externe dienstverleners zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de prijs van aankopen als wij dat nodig achten. We kunnen
te allen tijde prijzen wijzigen. Alle betalingen worden gedaan in Amerikaanse dollars.

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor uw Aankopen en eventuele verzendkosten
en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider bij het plaatsen van
uw bestelling.

Wij bieden betaalde abonnementen aan in verband met het gebruik van onze Software (elk een "Abonnement"). Producten zullen
niet volledig functioneel zijn zonder een bijbehorend Abonnement. Indien u zich aanmeldt voor een Abonnement, gaat uw
Abonnement in op het moment dat u een abonnementspakket selecteert (elk, een "Aanvangsdatum Service
") en wordt automatisch verlengd op de eerste dag volgend op het einde van de Abonnementsperiode
(elk een "Aanvangsdatum Verlenging") totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt er hierbij mee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder uw voorafgaande goedkeuring op
te vereisen voor elke terugkerende kosten, tegen de op dat moment geldende prijs van Mobilo voor een dergelijk Abonnement, tot het moment
waarop u de betreffende bestelling annuleert. U stemt ermee in dat uw account onderworpen zal zijn aan deze automatische
verlengingsfunctie tenzij u uw Abonnement voor de ingangsdatum van de verlenging opzegt. Indien u
niet wilt dat uw account automatisch wordt verlengd, of indien u uw Abonnement wilt wijzigen of beëindigen,
kunt u uw Abonnement voorafgaand aan de Verlengingsdatum online opzeggen of rechtstreeks contact met ons opnemen.
Indien u uw Abonnement opzegt, kunt u uw Abonnement gebruiken tot het einde van de dan lopende
Abonnementstermijn; uw Abonnement wordt na afloop van de dan lopende termijn niet verlengd.
komt u echter niet in aanmerking voor een pro rato restitutie van enig deel van de abonnementskosten die u voor de op dat moment lopende
Abonnementsperiode heeft betaald. Bij verlenging van uw Abonnement, als Mobilo geen betaling ontvangt van uw
betalingsprovider, gaat u ermee akkoord dat Mobilo uw Abonnement mag beëindigen of opschorten en
mag blijven proberen uw betalingsprovider te belasten totdat de betaling is ontvangen. VOOR ZOVER
WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE ABONNEMENTSKOSTEN NIET GERESTITUEERD.

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben aangevraagd of
al hebben ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die via de Site zijn geplaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of
annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor
bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde betaalmethode, en/of bestellingen die gebruikmaken van
hetzelfde factuur- of verzendadres. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel
, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGZENDINGSBELEID

This Cancellation and Refund Policy describes how we manage cancellations and refunds for Products
and Software.

Products

Return Policy
We do not accept returns. In the event you cancel your Subscription, the Subscription will be disabled at
the end of the applicable Subscription term. Any corresponding Products can be then taken to the nearest
recycling center. See below for more information regarding Subscription cancellation.

Refund Policy
Except as outlined below, purchases of Products are non-refundable.

If you are having trouble activating your Product or tapping to compatible phones and you would like to
request a refund or replacement, please contact our team at support@mobilocard.com. Typically, all
issues can be resolved with some helpful troubleshooting tips from the team.

If you have successfully activated your Product and are experiencing issues tapping to a compatible
device after you’ve contacted support@mobilocard.com, you may be eligible for a refund. Once approved
for a refund, we will send you an email notifying you that we have refunded your purchase. Your refund
will then be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of
payment within 5-7 business days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund within 5-7 business days or notification, first check your bank account
again. Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially
posted. Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. If you’ve
done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at
support@mobilocard.com.

Price matching for sales and promotions
If you place an order and a promotion is offered shortly after, you may contact us to have us price match
that promotion. We will honor promotions published after an order is made in our sole discretion.

Exchange Policy
We do not accept exchanges except as stated below. In the event a replacement is requested and
approved, replacements will be a like-for-like product or similar specification up to a maximum of your
original product purchase price paid in the rare occasion a purchased product is discontinued.

If you have a product that is no longer available, we shall provide you with the next equivalent at no
further cost.

You may be eligible for a replacement in the event of the following:
- Theft of product.
- Physical damage when received.
- Production errors (Typos, wrong material, wrong color) *Spelling, material and color must have been appropriately and timely provided during the design stage.
- Software malfunction – Chip.
- Products damaged in transit.
- Product does not adhere well to the phone or case.
- Product loses adhesive within the first 30 days of order being marked as delivered.

Replacements for damaged Products will only be honored if we receive notice within 48 hours of delivery,
with photo proof if applicable.

You are not eligible for a replacement in the event of the following:
- Loss of product.
- Accidental or intentional damage.
- Any cosmetic damage (e.g. rust, scratches etc.) *after 30 days of receiving the product.
- Customer errors such as approving the print proofs without reviewing them.

Contact us
For more information about our replacement and refund policies, if you have questions, or if you would
like to make a complaint, please contact us by email at support@mobilocard.com.

Subscriptions

Canceling Your Subscription
To cancel your Subscription, please go to https://buy.mobilocard.com/my-account/ and log in using the
same email address and password you used to make the purchase.
Click on the 3rd tab called “Subscriptions”. Make sure you’re checking your active subscriptions and then
click on “View”. You will see the details of your subscription. When you click on “Cancel” You’ll see the
banner stating the subscription has been canceled.  If you accidentally canceled your subscription, you
are able to resubscribe.

If the status stays as “Pending Cancellation” please contact support@mobilocard.com

What happens after you cancel
When you cancel a Subscription, you’ll still be able to use your subscription for the time you’ve already
paid. For example, if you buy a one-year subscription on January 1st for $10 and decide to cancel your
subscription on July 1st, you’ll have access to the subscription until December 31st.

You won’t be charged another yearly subscription of $10 the following January 1st.

Please keep in mind that if you cancel a user license subscription (teams), it will result in an
organization's cards no longer working (deactivated) once the subscription period ends.

Refunds
Your Subscription will continue until you cancel it, we suspend the services, or we stop providing access
to the services. You may cancel your Subscription at any time by emailing us at support@mobilocard.com
or via the interface described above; provided, that, any such cancelation will be effective at the end of
your current annual or monthly billing period, and that cancelation will not result in any refund of prepaid
fees.

Disputes
We will try to resolve any disputes with you quickly and efficiently. If you are unhappy with your
Subscription or any other matter please contact us at support@mobilocard.com as soon as possible.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen.
De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve als deze specifiek
door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 3. De Site te gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.
 4. veiligheidsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.
 5. Niet-toegestane framing van of koppelingen naar de Site.
 6. Ons of andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.
 7. Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 8. geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 9. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.
 10. Pogingen om zich voor te doen als Mobilo Card, een werknemer van Mobilo Card, een andere gebruiker, of enige andere persoon of entiteit.
 11. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 12. Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 13. De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.
 14. het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 15. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 16. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 17. Het copyright of andere eigendomsrechten verwijderen van enige Inhoud.
 18. De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 19. geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogingen daartoe te doen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door anderen wordt belemmerd of waardoor het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wordt gewijzigd, aangetast, verstoord, gewijzigd of gestoord.
 20. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").
 21. Behalve als gevolg van standaardgebruik van zoekmachines of internetbrowsers, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spider, robot, spiekhulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of een ongeoorloofd script of andere software gebruiken of lanceren.
 22. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.
 23. De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site en de Software kunnen u in staat stellen te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan interactieve
functionaliteiten, en kunnen u in de gelegenheid stellen inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden,
uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of via de Site, de Kaarten en de
Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, trade dress, logo's, ontwerpen, slogans, tekst, links, geschriften,
beoordelingen, reacties op enquêtes, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, persoonlijke
informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers
van de Site via websites van derden, en door derden met wie u Cards gebruikt. Als zodanig kunnen alle
Bijdragen die u verzendt als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u bijdragen maakt of
beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

 1. De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
 2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
 6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 8. In uw bijdragen pleit u niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of voor het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met lichamelijk letsel tegen een ander.
 9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
 10. Uw Bijdragen maken geen inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten van derden.
 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van personen jonger dan 18 jaar of personen jonger dan 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
 12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige federale of staatswet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, of Bijdragen toegankelijk te maken voor de Site door
uw account van de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en
u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk,
eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken,
kopiëren, reproduceren, openbaar maken, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, te archiveren, op te slaan, in een cache op te slaan, publiekelijk uit te voeren,
publiekelijk weer te geven, te wijzigen, opnieuw te formatteren, te vertalen, over te dragen, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en dergelijke
Bijdragen te distribueren (inclusief, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor elk doel, commercieel,
reclame of anderszins, en om afgeleide werken te maken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke
Bijdragen en sublicenties van het voorgaande toe te kennen en te autoriseren. Mobilo behoudt zich het recht voor om, zonder
betaling aan u of anderen, zichzelf en anderen te promoten via uw Bijdragen en uw naam en
materiaal kan zichtbaar zijn naast advertenties die Mobilo en anderen promoten, in overeenstemming met het Privacybeleid
. Het gebruik en de verspreiding mag in alle mediaformaten en via alle mediakanalen plaatsvinden.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of nog wordt ontwikkeld, en omvat
ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken,
dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u levert. U doet afstand van alle
morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn ingeroepen in
uw Bijdragen. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw naam naast promotioneel
materiaal, stuurt u een e-mail naar hello@mobilocard.com; houd er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat we
alle advertentiefuncties volledig kunnen verwijderen zonder de functionaliteit van uw Kaart aan te tasten.

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om (i) ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen en (ii) ons toestemming te geven om uw Bijdragen te verwijderen indien wij van mening zijn dat deze in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, ons beleid, of indien wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn om dit te doen.

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken: (1) Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) Bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren. U erkent dat de Bijdragen van andere gebruikers niet de mening van Mobilo uitdrukken en dat de Bijdragen van andere gebruikers inhoud kunnen bevatten die lasterlijk, aanstootgevend, obsceen of onwaar is. Wij wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot Bijdragen van gebruikers van de hand.

LICENTIE MOBIELE TOEPASSING

Gebruik Licentie

Als u toegang krijgt tot de Site of Software via een van onze mobiele toepassingen, verlenen wij u een herroepbaar, niet-
exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele toepassing te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische
apparaten die uw eigendom zijn of die u beheert, en om de mobiele toepassing te openen en te gebruiken op dergelijke apparaten, strikt
in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie voor mobiele toepassingen in deze Gebruiksvoorwaarden
. U mag niet: (1) de applicatie decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden of
decoderen; (2) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, verbeteringen, vertalingen,
of afgeleide werken van de applicatie maken; (3) toepasselijke wetten, regels of voorschriften overtreden in verband
met uw toegang tot of gebruik van de applicatie; (4) kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten (met inbegrip van
kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten of handelsmerken) die door ons of de licentiegevers van de applicatie zijn geplaatst, verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken; (5) de applicatie
gebruiken voor activiteiten die inkomsten genereren, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor deze
niet is ontworpen of bedoeld; (6) de applicatie beschikbaar te stellen via een netwerk of andere omgeving
die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) de applicatie te gebruiken voor het maken van
een product, service of software die direct of indirect concurrerend is met of op enigerlei wijze een substituut is voor
de applicatie; (8) de applicatie te gebruiken voor het verzenden van geautomatiseerde query's naar een website of voor het verzenden van
ongevraagde commerciële e-mail; of (9) bedrijfseigen informatie of een van onze interfaces of onze andere
intellectuele eigendommen te gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, in licentie geven of distribueren van
applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-toestellen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die u hebt verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App Distributeur") om toegang te krijgen tot de Site: (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van het Apple iOS of Android besturingssysteem, zoals van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden van de toepasselijke App-distributeur; (2) wij verantwoordelijk zijn voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze mobiele applicatie licentie in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie te leveren; (3) Indien de mobiele applicatie niet aan een toepasselijke garantie voldoet, kunt u de toepasselijke App Distributeur daarvan in kennis stellen en de App Distributeur kan dan, overeenkomstig zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs restitueren, indien van toepassing, die voor de mobiele applicatie betaald is, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte partijen; (5) u moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten met derde partijen wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, bijv, (5) u moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld, als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u geen inbreuk maken op hun overeenkomst voor draadloze datadiensten bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en stemt ermee in dat de App Distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App Distributeur het recht zal hebben (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om de voorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u hebt bij externe serviceproviders (elk van deze accounts, een "account van derden") door: (1) inloggegevens voor uw account van derden te verstrekken via de site; of (2) ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan volgens de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke account van derden. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent inloggegevens voor uw account van derden aan ons bekend te maken of ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zonder dat u inbreuk maakt op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de account van derden, en zonder dat wij verplicht zijn tot betaling van kosten of onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van de account van derden. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) wij toegang kunnen krijgen tot alle content die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (de "Content van sociale netwerken"), deze beschikbaar kunnen maken en kunnen opslaan (indien van toepassing), zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) wij aanvullende informatie kunnen indienen bij en ontvangen van uw account van derden, voor zover u hiervan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de account van derden. Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacyinstellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens die u plaatst op uw accounts van derden beschikbaar zijn op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of de bijbehorende service onbeschikbaar wordt of onze toegang tot een dergelijke account van derden wordt beëindigd door de serviceprovider van de derde partij, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden op elk gewenst moment uit te schakelen. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE SERVICEPROVIDERS VAN DERDEN DIE ZIJN GEKOPPELD AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN UITSLUITEND WORDT BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE SERVICEPROVIDERS VAN DERDEN. Wij spannen ons niet in om enige inhoud van sociale netwerken te beoordelen voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van sociale netwerken. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en uw contactenlijst die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het doel om die contacten te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of via de instellingen van uw account (indien van toepassing). Wij zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijke account van derden, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of de Producten ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Indien Inzendingen positieve beoordelingen van de Producten of Site bevatten, erkent u en stemt u ermee in dat wij uw naam, afbeelding en gelijkenis in combinatie met een dergelijke Inzending mogen gebruiken voor de promotie van de Producten of Site. U erkent en stemt ermee in dat wij de exclusieve rechten bezitten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en dat wij gerechtigd zijn de inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en Inhoud van derden worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de site of Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Als u besluit de site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels door te nemen, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden vinden plaats via andere websites en bij andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt als gevolg van of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Content van derden of enig contact met websites van derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACY BELEID

Privacy en beveiliging van gegevens zijn belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid: https://www.mobilocard.com/privacy. Door de Site te gebruiken of Producten aan te schaffen, stemt u in met de praktijken die worden beschreven in ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de Site bezoekt of Producten koopt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar de Verenigde Staten en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten. Verder accepteren, vragen of verzoeken we niet bewust om informatie van kinderen en verkopen we niet bewust aan kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, als wij daadwerkelijk te weten komen dat iemand jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare toestemming van zijn of haar ouders, deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van de Site verwijderen.

INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht waarvan u de eigenaar bent of dat u beheert, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verstuurd naar de persoon die het materiaal waarop de Kennisgeving betrekking heeft, heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal op of gekoppeld aan de Site inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Mobilo zal kennisgevingen van vermeende inbreuk die het ontvangt verwerken en zal gepaste actie ondernemen zoals vereist door de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere van toepassing zijnde wetten op intellectueel eigendom.

Om doeltreffend te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk gebeuren en de volgende informatie bevatten:

De DMCA schrijft voor dat meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht moeten worden gestuurd naar:

IE-INBREUKAGENT

hello@mobilocard.com

DE DMCA-AGENT MAG ALLEEN WORDEN GECONTACTEERD OM DE DMCA-AGENT ERVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN DAT UW WERK IS GEBRUIKT OF GEKOPIEERD OP EEN MANIER DIE EEN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT INHOUDT EN DAT EEN DERGELIJKE INBREUK OP DE SITE PLAATSVINDT.

OP VERZOEKEN, VRAGEN OF MEDEDELINGEN DIE VOOR ANDERE DOELEINDEN AAN DE DMCA-AGENT WORDEN GERICHT, WORDT NIET GEANTWOORD.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EENDER WELKE PERSOON OM EENDER WELKE REDEN OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS INBREUK OP EENDER WELKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST VERVAT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OP EENDER WELKE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site of de Producten op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Site of de Producten.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten plegen aan de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of de Producten te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of de Producten tijdens enige uitvaltijd of onderbreking van de Site of de Producten. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting om de Site of de Producten te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Delaware die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig worden uitgevoerd binnen de staat Delaware, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten.

GESCHILLENBESLECHTING

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk de "Partijen" en individueel een "Partij") wordt aangespannen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in New York County, New York, en de Partijen stemmen hierbij in met en doen afstand van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in deze staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval zal een claim, actie of procedure die door een van de partijen wordt aangespannen en die op enigerlei wijze verband houdt met de Site, meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, aanhangig worden gemaakt.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking hebben op de Producten, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS EN EEN ONBEDOELD OF NADELIG EFFECT KAN HEBBEN OP HET APPARAAT WAAROP DE SITE IS GEOPEND OF GEDOWNLOAD. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE, DE PRODUCTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL, EIGENDOMSVERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF PRODUCTEN, ZELFS ALS DEZE TE VOORZIEN WAS EN ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALD HEEFT, INDIEN VAN TOEPASSING, GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE OF $100, AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HOGER IS. IN GEEN GEVAL ZAL Mobilo, HUN AFFILIATIES OF HUN LICENTIES, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIERS OF DIRECTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT, ONDER ENIG WETTELIJK VERBAND, OPGELEGD UIT OF IN VERBAND MET ENIGE KLAARHEID VOOR VERLIES OF LETSEL TEN GEVOLGE VAN GEBEURTENISSEN BOVEN HUN CONTROLE, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VOLGENDE: OVERMACHT; HANDELINGEN VAN OVERHEIDSINSTANTIES DIE HANDELEN MET FEITELIJK OF OGENSCHIJNLIJK GEZAG; CRIMINELE HANDELINGEN VAN DERDEN; DE TOEPASSING VAN VEILIGHEIDS- OF GEZONDHEIDSGERELATEERDE REGELGEVING OPGELEGD DOOR EEN OVERHEID; WERKONDERBREKINGEN OF ANDERE ARBEIDSGESCHILLEN; OORLOG, MILITAIRE ACTIES OF POLITIEACTIES; TERREURDADEN; BURGERLIJKE ONLUSTEN; OF VERSTORINGEN IN LUCHT- OF GRONDTRANSPORTNETWERKEN, ZOALS WEERSVERSCHIJNSELEN EN NATUURRAMPEN. BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, licentieverleners, dienstverleners en al onze respectieve functionarissen, agenten, aandeelhouders, aannemers, leveranciers, opvolgers, rechtverkrijgenden, partners en werknemers, van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims of eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitgaven als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) uw gebruik van de Site; (3) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht en de optie voor om, op uw kosten en voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord om op uw eigen kosten en voor eigen rekening mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra we ons daarvan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Door ons e-mails te sturen, een account aan te maken op de Site en online formulieren in te vullen op de Site stemt u ermee in zaken te ontvangen en af te handelen via e-mail, direct message en andere digitale middelen ("Elektronische Communicatie"). U stemt in met het ontvangen van Elektronische Communicatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

GEBRUIKERS EN BEWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht met ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com

Lulu Systems, Inc.
1178 Broadway
3rd Floor #1021
New York, NY 10001
Verenigde Staten