GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 12 augustus 2020

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden") vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Lulu Systems, Inc, ("Mobilo Card", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.mobilocard.com website alsmede enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website, software, hardware, of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt is, of anderszins daaraan verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U gaat ermee akkoord, namens uzelf en elke persoon of entiteit voor wie u de Site gebruikt of Producten koopt (zoals hieronder gedefinieerd), dat door de Site te bezoeken of een account aan te maken op de Site, u (i) verklaart dat u achttien (18) jaar of ouder bent en in staat bent om deze Voorwaarden te lezen en te begrijpen, (ii) verklaart en garandeert dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en (iii) ermee instemt gebonden te zijn aan al deze Voorwaarden. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en we zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken. U ziet af van elk recht op het ontvangen van specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden voor uw gemak vertalen in andere talen, desalniettemin is de Engelse versie bepalend voor uw relatie met de Onderneming, en eventuele tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies zullen worden opgelost ten gunste van de Engelse versie.

Mobilo Card is gevestigd in en levert diensten vanuit de Verenigde Staten. De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en alle broncode, databases, functionaliteit, uitvindingen, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafieken op de Site (gezamenlijk de "Content") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden, en internationale verdragen. De Content en de Merken worden op de Site "AS IS" aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Content of Merk gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiek weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd worden voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Site of enige Inhoud die de Site bevat, wordt aan u overgedragen, en alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, worden uitdrukkelijk voorbehouden door Mobilo Card.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-exclusieve licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site in object-code vorm voor het beoogde doel. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

Als u een van de voorgaande beperkingen schendt, vervalt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (a) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk zult bijwerken indien nodig; (c) u de vereiste bevoegdheid en handelingsbekwaamheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en dat u ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (d) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waarin u verblijft; (e) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (f) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (g) uw gebruik van de Site zal geen inbreuk maken op toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U kunt worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens te verstrekken, waaronder een geldig e-mailadres en wachtwoord, of andere informatie om u bij de Site te registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is.

PRODUCTEN

Wij stellen alles in het werk om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die van tijd tot tijd op de Site te koop worden aangeboden (de "Producten") zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de Producten juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische beeldscherm geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de Producten weer. Alle Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zullen zijn. Wij behouden ons het recht voor om Producten te allen tijde en om welke reden dan ook uit de handel te nemen. Prijzen voor alle Producten zijn onderhevig aan verandering.

Mobilo Card garandeert dat de Producten in wezen zullen functioneren in overeenstemming met hun schriftelijke specificaties, behalve wanneer enige afwijking het gevolg is van (a) gewone slijtage, of (b) uw niet-naleving van deze Voorwaarden (de "Beperkte Garantie"). Deze Beperkte Garantie gaat in voor elk Product vanaf de datum waarop het is aangekocht en tot: (a) de datum die vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van een dergelijk Product ligt, (b) uw inbreuk op of schending van enige verplichting of beperking onder deze Voorwaarden, of (c) uw demontage of wijziging van een Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobilo Card (de "Garantieperiode"). De Beperkte Garantie sluit schade uit die het gevolg is van misbruik, ongelukken, modificaties, ongeautoriseerde reparaties of andere oorzaken die geen defecten in materiaal en vakmanschap zijn.

Indien een defect optreedt tijdens de garantieperiode zal Mobilo Card, naar eigen keuze, (a) het product repareren zonder extra kosten voor u, (b) het product omruilen voor een nieuw product of een gebruikt product met een gelijkwaardige functionaliteit, of (c) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Voor zover toegestaan door de wet vormen de voorgaande maatregelen uw enige rechtsmiddelen in verband met een inbreuk op of schending van de Beperkte Garantie.

Mobilo Card garandeert, verklaart of verbindt zich er niet toe dat zij in staat zal zijn om elk product onder de Beperkte Garantie te repareren of te vervangen zonder risico voor of verlies van informatie of gegevens die in verband met het product zijn opgeslagen. In geen geval zal Mobilo Card aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door factoren buiten de redelijke controle van Mobilo Card.  

Om garantieservice te verkrijgen, dient u op elk moment tijdens de garantieperiode contact op te nemen met Mobilo Card via hello@mobilocard.com. Een bewijs van aankoop kan vereist zijn om te controleren of u in aanmerking komt. Alle claims die onder de Beperkte Garantie vallen zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel.

AANKOPEN EN BETALING

Alle aankopen via de Site of andere transacties voor diensten worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

Indien u Producten koopt, zich abonneert op een dienst, of andere aankopen doet op of in verband met de Site (individueel, een "Aankoop" en gezamenlijk, "Aankopen"), gaat u ermee akkoord: (i) actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle Aankopen die via de Site worden gedaan, (ii) dat wij dergelijke betalingsinformatie kunnen bewaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle debet- en creditcardinformatie die in verband met een Aankoop wordt verstrekt en dat geen aanvullende kennisgeving of toestemming vereist is om de door u verstrekte betalingsinformatie te gebruiken, en (iii) gebonden te zijn aan de voorwaarden en het Privacybeleid van onze externe dienstverleners voor betalingsdiensten (bijv. acceptatie van kaarten, verrekening van handelaren en aanverwante diensten). U stemt er verder mee in om uw account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, tijdig bij te werken en geeft Mobilo Card hierbij toestemming en machtiging om alle informatie en betalingsinstructies die u verstrekt te delen met een of meer derde partij dienstverleners zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. Wij kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen geschieden in U.S. dollars.

U stemt ermee in alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw Aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om uw gekozen betalingsprovider te belasten voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling.

Van tijd tot tijd kunnen wij betaalde abonnementen aanbieden. Als u zich aanmeldt voor een abonnement, zal uw abonnement ingaan op het moment dat u een abonnementspakket selecteert (elk, een "Ingangsdatum van de Dienst") en zal automatisch vernieuwd worden op de eerste dag na het einde van de abonnementsperiode (elk een "Ingangsdatum van de Verlenging") totdat het beëindigd wordt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt er hierbij mee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder uw voorafgaande toestemming te vragen voor elke terugkerende betaling, tegen de op dat moment geldende prijs van Mobilo Card voor een dergelijk abonnement, tot het moment dat u de toepasselijke bestelling annuleert. U stemt ermee in dat uw account onderworpen zal zijn aan deze automatische vernieuwingsfunctie tenzij u uw abonnement opzegt voor de Aanvangsdatum van de Verlenging. Indien u niet wenst dat uw account automatisch wordt verlengd, of indien u uw abonnement wenst te wijzigen of te beëindigen, kunt u uw abonnement online opzeggen vóór de Verlengingsaanvangsdatum of rechtstreeks contact met ons opnemen. Indien u uw abonnement opzegt, kunt u uw abonnement gebruiken tot het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode; uw abonnement zal niet worden verlengd na afloop van de op dat moment lopende periode. U komt echter niet in aanmerking voor een pro rata terugbetaling van enig deel van de abonnementskosten betaald voor de dan lopende abonnementsperiode. Bij verlenging van uw abonnement, indien Mobilo Card geen betaling ontvangt van uw betalingsprovider, gaat u ermee akkoord dat Mobilo Card uw abonnement kan beëindigen of opschorten, en kan blijven proberen om uw betalingsprovider te belasten totdat betaling is ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs indien wij reeds betaling hebben gevraagd of ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden, of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde betaalwijze, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGZENDINGSBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen restitutie verleend, tenzij dit bij de wet verboden is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 3. De Site te gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.
 4. veiligheidsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.
 5. Niet-toegestane framing van of koppelingen naar de Site.
 6. Ons of andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.
 7. Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 8. geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 9. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.
 10. Pogingen om zich voor te doen als Mobilo Card, een werknemer van Mobilo Card, een andere gebruiker, of enige andere persoon of entiteit.
 11. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 12. Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 13. De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.
 14. het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 15. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 16. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 17. Het copyright of andere eigendomsrechten verwijderen van enige Inhoud.
 18. De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 19. geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogingen daartoe te doen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door anderen wordt belemmerd of waardoor het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wordt gewijzigd, aangetast, verstoord, gewijzigd of gestoord.
 20. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").
 21. Behalve als gevolg van standaardgebruik van zoekmachines of internetbrowsers, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spider, robot, spiekhulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of een ongeoorloofd script of andere software gebruiken of lanceren.
 22. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.
 23. De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, door te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden naar ons of op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken, trade dress, logo's, ontwerpen, slogans, tekst, geschriften, beoordelingen, antwoorden op enquêtes, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verstuurt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 1. De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
 2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
 6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 8. In uw bijdragen pleit u niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of voor het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met lichamelijk letsel tegen een ander.
 9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
 10. Uw Bijdragen maken geen inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten van derden.
 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van personen jonger dan 18 jaar of personen jonger dan 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
 12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige federale of staatswet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door het plaatsen van uw Bijdragen op een deel van de Site of het toegankelijk maken van Bijdragen op de Site door het koppelen van uw account van de Site naar een van uw sociale netwerk accounts, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht heeft om, ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, wijzigen, herformatteren, vertalen, overdragen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en distribueren van dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor enig doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden, of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande te verlenen en te autoriseren. Het gebruik en de verspreiding kan gebeuren in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en elk van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn geldend gemaakt in uw Bijdragen.

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om (i) ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen en (ii) ons toestemming te geven om uw Bijdragen te verwijderen indien wij van mening zijn dat deze in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, ons beleid, of indien wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn om dit te doen.

Wij hebben het recht, in onze enige en absolute discretie: (1) bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte plaatsen op de site te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren. U erkent dat de Bijdragen van andere gebruikers niet de standpunten van Mobilo Card uitdrukken en dat de Bijdragen van andere gebruikers inhoud kunnen bevatten die lasterlijk, aanstootgevend, obsceen of onwaar is. Wij wijzen alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot gebruikersbijdragen af.

LICENTIE MOBIELE TOEPASSING

Gebruik Licentie

Als u toegang krijgt tot de Site via een mobiele applicatie, dan verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die uw eigendom zijn of die u beheert, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten, strikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden. U zult niet: (1) de applicatie decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, proberen de broncode af te leiden of decoderen; (2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie maken; (3) enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie; (4) te verwijderen, wijzigen of verduisteren van een eigendomsvermelding (met inbegrip van elke kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) geplaatst door ons of de licentiegevers van de toepassing; (5) de toepassing te gebruiken voor elke inkomsten genererende inspanning, commerciële onderneming of ander doel waarvoor het niet is ontworpen of bedoeld; (6) de toepassing beschikbaar te maken via een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd toestaat; (7) de toepassing te gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een substituut is voor de toepassing; (8) de applicatie te gebruiken om geautomatiseerde query's naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te versturen; of (9) eigendomsinformatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendommen te gebruiken in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, licentiëring of distributie van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-toestellen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die u hebt verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App Distributeur") om toegang te krijgen tot de Site: (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van het Apple iOS of Android besturingssysteem, zoals van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden van de toepasselijke App-distributeur; (2) wij verantwoordelijk zijn voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze mobiele applicatie licentie in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie te leveren; (3) Indien de mobiele applicatie niet aan een toepasselijke garantie voldoet, kunt u de toepasselijke App Distributeur daarvan in kennis stellen en de App Distributeur kan dan, overeenkomstig zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs restitueren, indien van toepassing, die voor de mobiele applicatie betaald is, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte partijen; (5) u moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten met derde partijen wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, bijv, (5) u moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld, als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u geen inbreuk maken op hun overeenkomst voor draadloze datadiensten bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en stemt ermee in dat de App Distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App Distributeur het recht zal hebben (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om de voorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site, kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij derden service providers (elk van deze accounts, een "Derden Account") door ofwel: (1) het verstrekken van inloggegevens voor uw derden-account via de Site; of (2) ons toegang te verlenen tot uw derden-account, zoals is toegestaan onder de toepasselijke bepalingen en voorwaarden die uw gebruik van elke derden-account regelen. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om inloggegevens van uw Derden Account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden Account, zonder dat u inbreuk maakt op enige van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derden Account, en zonder dat u ons verplicht tot het betalen van enige vergoeding of ons onderwerpt aan enige gebruiksbeperkingen opgelegd door de derde-partij service provider van de Derden Account. Door ons toegang te verlenen tot Accounts van Derden, begrijpt u dat (1) wij toegang kunnen krijgen tot alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw Derden-account (de "Inhoud van het Sociale Netwerk"), deze beschikbaar kunnen maken en opslaan (indien van toepassing) zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vriendenlijsten en (2) wij aanvullende informatie kunnen verstrekken aan en ontvangen van uw Derden-account voor zover u hiervan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de Derden-account. Afhankelijk van de Accounts van Derden die u kiest en met inachtneming van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van Derden hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw Accounts van Derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een account van een derde of de bijbehorende dienst niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke account van een derde wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Site en uw Derden Accounts op elk gewenst moment uit te schakelen. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE EXTERNE DIENSTVERLENERS DIE ZIJN GEKOPPELD AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN UITSLUITEND WORDT BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE EXTERNE DIENSTVERLENERS. Wij doen geen moeite om de inhoud van Sociale Netwerken te controleren voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van Sociale Netwerken. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een Derden-account en uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het doel u te identificeren en u te informeren over de contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd voor het gebruik van de Site. U kunt de verbinding tussen de Site en uw Derden-account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). Wij zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijke Derden-account is verkregen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

INZENDINGEN

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of de Producten ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Indien inzendingen positieve beoordelingen van de Producten of Site bevatten, erkent u en stemt u ermee in dat wij uw naam, afbeelding en gelijkenis in combinatie met een dergelijke inzending mogen gebruiken voor de promotie van de Producten of Site. U erkent en stemt ermee in dat wij de exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en gerechtigd zijn tot het onbeperkte gebruik en de onbeperkte verspreiding van inzendingen voor alle wettige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden toegezonden) naar andere websites ("Websites van Derden"), alsmede artikelen, foto's, tekst, grafische voorstellingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van Derden"). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van Derden die toegankelijk zijn via de Site of Inhoud van Derden die geplaatst is op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, het linken naar, of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of van de Inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot elke toepassing die u vanaf de Site gebruikt of installeert, te lezen. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de desbetreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons schadeloos zult stellen voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van enige verliezen die u lijdt of schade die u lijdt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACY BELEID

Wij hechten belang aan gegevensbescherming en veiligheid. Lees ons Privacybeleid: https://www.mobilocard.com/privacy. Door de Site te gebruiken of Producten te kopen, stemt u in met de praktijken die worden beschreven in ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat de Site gehost wordt in de Verenigde Staten. Indien u de Site bezoekt of Producten aanschaft vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio in de wereld waar wetten of andere vereisten gelden voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over aan de Verenigde Staten en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten. Verder accepteren, vragen of verzoeken wij niet bewust om informatie van kinderen en verkopen wij niet bewust aan kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, als wij daadwerkelijk kennis krijgen dat iemand jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, die informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van de Site verwijderen.

INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat u bezit of beheert, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de hieronder vermelde contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Melding zal worden verzonden naar de persoon die het materiaal in de Melding heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade indien u een onjuiste voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Dus, als u niet zeker weet of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar gelinkt wordt uw auteursrecht schendt, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Mobilo Card zal kennisgevingen van vermeende inbreuk die zij ontvangt verwerken en zal passende maatregelen nemen zoals vereist door de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom.

Om doeltreffend te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk gebeuren en de volgende informatie bevatten:

De DMCA schrijft voor dat meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht moeten worden gestuurd naar:

IE-INBREUKAGENT

hello@mobilocard.com

DE DMCA-AGENT MAG ALLEEN WORDEN GECONTACTEERD OM DE DMCA-AGENT ERVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN DAT UW WERK IS GEBRUIKT OF GEKOPIEERD OP EEN MANIER DIE EEN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT INHOUDT EN DAT EEN DERGELIJKE INBREUK OP DE SITE PLAATSVINDT.

OP VERZOEKEN, VRAGEN OF MEDEDELINGEN DIE VOOR ANDERE DOELEINDEN AAN DE DMCA-AGENT WORDEN GERICHT, WORDT NIET GEANTWOORD.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EENDER WELKE PERSOON OM EENDER WELKE REDEN OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS INBREUK OP EENDER WELKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST VERVAT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OP EENDER WELKE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site of de Producten op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Site of de Producten.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten plegen aan de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of de Producten te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of de Producten tijdens enige uitvaltijd of onderbreking van de Site of de Producten. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting om de Site of de Producten te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Delaware die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig worden uitgevoerd binnen de staat Delaware, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten.

GESCHILLENBESLECHTING

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk de "Partijen" en individueel een "Partij") wordt aangespannen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in Hudson County, New Jersey, en de Partijen stemmen hierbij in met en doen afstand van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en jurisdictie in deze staats- en federale rechtbanken. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval zal een vordering, actie of procedure ingesteld door een van beide partijen met betrekking tot de Site meer dan één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de actie aanhangig worden gemaakt.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op de Producten , met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS EN EEN ONBEDOELD OF NADELIG EFFECT KAN HEBBEN OP HET APPARAAT WAAROP DE SITE IS GEOPEND OF GEDOWNLOAD. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE, DE PRODUCTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL, EIGENDOMSVERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE FILIALEN OF LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF PRODUCTEN, ZELFS INDIEN TE VOORZIEN EN INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS HIERIN VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS BETAALD HEEFT GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE OF $100, WELKE VAN DE TWEE HET GROOTST IS. IN GEEN GEVAL ZAL MOBILO CARD, HAAR FILIALEN OF HUN LICENTIEHOUDERS, SERVICE PROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE WETTELIJKE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND STAAT MET EEN CLAIM VOOR VERLIEZEN OF VERWONDINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEBEURTENISSEN BUITEN HAAR CONTROLE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VOLGENDE: DADEN VAN GOD; HANDELINGEN VAN OVERHEIDSINSTANTIES DIE HANDELEN MET FEITELIJKE OF SCHIJNBARE AUTORITEIT; CRIMINELE HANDELINGEN VAN DERDEN; DE TOEPASSING VAN VEILIGHEIDS- OF GEZONDHEIDSGERELATEERDE VOORSCHRIFTEN OPGELEGD DOOR EEN OVERHEID; WERKONDERBREKINGEN OF ANDERE ARBEIDSGESCHILLEN; OORLOG, MILITAIRE ACTIES OF POLITIEACTIES; TERRORISTISCHE DADEN; BURGERLIJKE ONLUSTEN; OF VERSTORINGEN IN LUCHT- OF GRONDTRANSPORTNETWERKEN, ZOALS WEERSVERSCHIJNSELEN EN NATUURRAMPEN. BEPAALDE WETTEN VAN STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, filialen, licentiegevers dienstverleners, en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, aandeelhouders, aannemers, leveranciers, opvolgers, rechtverkrijgenden, partners en werknemers, van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims of eisen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u verbonden bent via de Site. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht en de optie voor, op uw eigen kosten en uitgaven, om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren op ons te nemen, en u stemt ermee in om, op uw eigen kosten en uitgaven, samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen doen om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures die onder deze schadeloosstelling vallen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Door ons e-mails te sturen, een account aan te maken op de Site en online formulieren in te vullen op de Site stemt u ermee in zaken te ontvangen en af te handelen via e-mail, direct message en andere digitale middelen ("Elektronische Communicatie"). U stemt in met het ontvangen van Elektronische Communicatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

GEBRUIKERS EN BEWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht met ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com

Lulu Systems, Inc.

1178 Broadway

2e verdieping #1021

New York, NY 10001

Verenigde Staten

Telefoon: 917-524-9327